L’EQUIPE

Paul-Arthur Klein

Paul-Arthur Klein

Co-fondateur

Elen Lefeuvre

Elen Lefeuvre

Biologiste

Ophelie Barjonnet

Ophelie Barjonnet

Biologiste

Ines Revuelta

Ines Revuelta

Co-fondatrice

Mathis Giraud

Mathis Giraud

Architecte

Thomas Perez

Thomas Perez

Céramiste

Zoe Pigasse

Zoe Pigasse

Agronome

Lea Wirz

Lea Wirz

Agronome

X